Adatkezelés

Tartalom

ADATKEZELÉS

BEVEZETŐ:

A Gasztro Net Kft. (székhely: 9023 Győr, Ifjúság krt. 8. 3. em. 1., cégjegyzékszám: 08-09-015785, adószám: 14171341-2-08) mint Adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden Adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

A Gasztro Net Kft. fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti közönségét.

A Gasztro Net Kft. elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását.

A Gasztro Net Kft. a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

Felhasználó: az a regisztrált vagy nem regisztrált természetes személy, aki a honlap valamely szolgáltatását igénybe veszi.

Megrendelő: az a természetes vagy jogi személy (akár magán akár állami tulajdonú), aki az ÁSZF feltételeit elfogadva, érvényes megrendelést ad le a Szolgáltató részére.

Szolgáltató: az a természetes vagy jogi személy (akár magán akár állami tulajdonú), aki vagy amely kereskedelmi, üzleti vagy szakmai tevékenységi körét érintő célból kínál árut vagy szolgáltatást, akkor is, ha helyette vagy a nevében más személy jár el. Például egyéni vállalkozó, vagy bármilyen cég a formájától függetlenül.

Szolgáltatás: a Felhasználó/Megrendelő által igényelt és az Adatkezelő/Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás.

Honlap: egy hiperhivatkozáson keresztül elérhető, valamint egy webböngésző és egy internetes kapcsolódásra alkalmas eszköz által megjelenített webdokumentum.

Személyes adat: bármilyen adat vagy információ, amely alapján egy természetes személy – közvetett vagy közvetlen módon – azonosíthatóvá válik.

Adatkezelő adatbázis: az Adatkezelő által kezelt adatbázis, melyben a személyes adatok kerülnek lementésre és tárolásra.

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a Személyes adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen a Személyes adatok gyűjtése, rögzítése, rendszerezése, tagolása, tárolása, átalakítása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, betekintése, felhasználása, közlése, továbbítása, terjesztése vagy egyéb módon hozzáférhetővé tétele, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, korlátozása, törlése és megsemmisítése.

Adatkezelő: aki az Adatkezelés céljait és eszközeit – önállóan vagy másokkal együtt – meghatározza.

Adatfeldolgozó: az a szolgáltató, aki az Adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

Külső szolgáltató: az Adatkezelő által, a Honlap üzemeltetéséhez vagy a Honlapon keresztül elérhető szolgáltatások biztosításához kapcsolódóan – akár közvetlenül, akár közvetetten – igénybe vett harmadik fél.

Tájékoztató: az Adatkezelő jelen adatkezelési tájékoztatója.

JOGSZABÁLYOK:

A Gasztro Net Kft. az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, bemutatja azokat az elvárásokat, melyeket saját magával, mint Adatkezelővel szemben megfogalmazott, és betart. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

– Az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendelete [GDPR] a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet):

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1600679.EUP

– 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról:

http://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1100112.TV

– 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről:

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0100108.tv

– 2003. évi C. törvény – az elektronikus hírközlésről:

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0300100.TV

– 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól:

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0800048.TV

– 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről:

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1300005.TV

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA:

A jelen Tájékoztató célja, hogy rögzítse a Gasztro Net Kft. által működtetett UvegFoliak.hu honlap által alkalmazott Adatvédelmi és Adatkezelési elveket, amelyet a társaság, mint Adatkezelő magára nézve kötelezően ismer el.

A Tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor a társaság különös tekintettel vette figyelembe az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”), továbbá a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grtv.”) rendelkezéseit.

A jelen Tájékoztató hatálya nem terjed ki olyan weboldalak, szolgáltatók szolgáltatásaira és adatkezeléseire, melyekre a Tájékoztató hatálya alá tartozó honlapon található hivatkozás vezet. Az ilyen szolgáltatásokra a szolgáltatást üzemeltető Külső szolgáltató adatkezelési tájékoztatójában foglalt rendelkezések irányadók, és ezekért az adatkezelésekért az Adatkezelő semmilyen felelősséget nem vállal.

A Gasztro Net Kft. által folytatott adatkezelés célja, hogy:

– feldolgozza az Ön által küldött megrendeléseket;
– válaszoljon az Ön által küldött érdeklődésekre vagy kérésekre;
– kényelmesebbé tegye az Ön számára a böngészést és a megrendelés menetét;
– előre láthassa az Önnek biztosított termékekkel vagy szolgáltatásokkal kapcsolatos problémákat;
– az Ön igényeinek megfelelő termékeket vagy szolgáltatásokat kínálja;
– azonosíthassa a Felhasználókat és azok jogosultságait;
– megakadályozza a visszaéléseket;
– elemezze a felhasználói szokásokat, a szolgáltatásainak minőségének növelése céljából.

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA:

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, továbbá az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az Eker. tv. 13/A. § (3) bekezdése.

AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA:

A Gasztro Net Kft. számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helyei a székhelyén, illetve adatfeldolgozóinál találhatók meg.

A Gasztro Net Kft. a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

a) az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
b) hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
c) változatlansága igazolható (adatintegritás);
d) a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

A Gasztro Net Kft. az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

A KEZELT ADATOK KÖRE:

– Regisztráció esetén: felhasználónév, jelszó (titkosított formában), e-mail cím, regisztráció dátuma és időpontja
– Elektronikus úton (e-mail) történő kapcsolatfelvétel esetén: név, e-mail cím, telefonszám, kapcsolatfelvétel dátuma és időpontja
– Vendégvásárlás (regisztráció nélküli vásárlás) esetén: vezetéknév, keresztnév, cégnév, e-mail cím, telefonszám, számlázási és szállítási cím (irányítószám, település, utca, házszám, egyéb adatok, pl.: emelet, ajtó, vagy a megjegyzés mezőbe írt személyes adatok), rendelés dátuma és időpontja, rendelés azonosítószáma (ID), vásárló *IP címe
– Regisztrált felhasználóként történő vásárlás esetén: felhasználónév, e-mail cím, vezetéknév, keresztnév, cégnév, e-mail cím, telefonszám, számlázási és szállítási cím (irányítószám, település, utca, házszám, egyéb adatok, pl.: emelet, ajtó, vagy a megjegyzés mezőbe írt személyes adatok), rendelés dátuma és időpontja, rendelés azonosítószáma (ID), vásárló *IP címe

*Az IP cím (Internet Protocol-cím) olyan egyedi számsorozat (hálózati azonosító), mellyel az internetprotokoll segítségével kommunikáló, azaz az internetre fellépő felhasználók eszközei egyértelműen azonosíthatók. Az IP címek segítségével akár földrajzilag is lokalizálható az adott eszközt használó látogató. A meglátogatott oldal webcíme, valamint a dátum és időpont önmagában az érintett azonosítására nem alkalmas, azonban egyéb (pl. regisztráció során megadott) adatokkal összekapcsolva alkalmasak arra, hogy segítségével a felhasználóra vonatkozó következtetéseket le lehessen vonni.

A KEZELT ADATOK IDŐTARTAMA:

 • Megrendelés esetén – a megrendelés teljesítésének lezárultáig.
 • Számlázási név és cím (vezetéknév, keresztnév, cégnév, cím megadása mellett) – jogszabályban előírt ideig, egyéni vállalkozók esetében tárgyév + 5 év.
 • Kapcsolatfelvételi űrlap esetén (név, e-mail cím, telefonszám megadása mellett) – üzleti kapcsolat fennálltáig, törlési kérelemig.
 • Kommentek / értékelések esetén (név, e-mail cím, hozzászólás megadása mellett) – törlési kérelemig.
 • Facebook oldal (név, hozzászólás megadása mellett) – oldal törléséig, érintett általi oldalkedvelés visszavonásáig, érintett törlési műveletéig.
 • UvegFoliak.hu weboldalról érkező sütik – sütik érvényességi idejéig, ill. amíg a felhasználó nem törli a böngészőjéből azokat.

A KEZELT ADATOK TÖRLÉSE VAGY MÓDOSÍTÁSA:

Az érintett tájékoztatást kérhet Személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti Személyes adatainak helyesbítését és kiegészítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését vagy zárolását az adat felvételénél jelzett módon, illetve az Adatkezelő lenti elérhetőségein.

A kezelt adatok törlését vagy módosítását az alábbi elérhetőségeken lehet kérni:

– e-mail útján az info @ uvegfoliak.hu címen, továbbá
– postai úton a Gasztro Net Kft., 9023 Győr, Ifjúság krt. 8. 3. em. 1. címen.

A Gasztro Net Kft. a személyes adatot helyesbíti, ha az a valóságnak nem felel meg és a valóságnak megfelelő Személyes adat a rendelkezésére áll.

KÜLSŐ SZOLGÁLTATÓ ADATKEZELÉSE:

A honlap kódja a Gasztro Net Kft.-től független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmaz. A Külső szolgáltató (cégnév: 3 in 1 Hosting Bt.; telefon: +36 21 200 0040) szervere közvetlenül a Felhasználó számítógépével áll kapcsolatban. Felhívjuk látogatóink figyelmét, hogy e hivatkozások szolgáltatói az ő szerverükre történő közvetlen kapcsolódás, a Felhasználó böngészőjével való közvetlen kommunikáció miatt felhasználói adatokat (pl. IP cím, böngésző típusa, operációs rendszer adatai, meglátogatott weboldal címe és a látogatás időpontja) képesek gyűjteni.

A honlapon megjelenő hirdetések és statisztikák kedvéért a honlapunk böngészése során Külső szolgáltató (pl. a Google, a Youtube, vagy a Facebook) is elhelyezhet cookie-t az Ön számítógépén. Ennek célja lehet, hogy az Önt érdeklő hirdetések jelenhessenek meg az Ön számára, vagy hogy statisztikát készíthessünk a honlapunk látogatóiról és azok böngészési szokásairól, az általunk nyújtott szolgáltatás minőségének növelése céljából.

Honlapunk által használt külső szolgáltató általi sütik:

 • a Google AdWords és Facebook Ads remarketing szolgáltatása,
 • a Google Analytics szolgáltatása,
 • a Youtube szolgáltatása.

Amennyiben többet szeretne tudni arról, hogyan használja a Google és a Facebook a cookie-kat a partner honlapokon, a lentebb található linkeken olvashatja el bővebben:

https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=hu

https://hu-hu.facebook.com/policies/cookies/

A személyes adatok külső szolgáltatók általi kezeléséről a külső adatkezelő tud csak részletes felvilágosítást nyújtani.

EGYÉB ADATKEZELÉSEK:

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást. Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (rövidítve: NAIH), illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az Adatkezelőt. A Gasztro Net Kft. a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – Személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

A GASZTRO NET KFT. ÜGYFÉLLEVELEZÉSE:

Amennyiben elektronikus úton megkeresné Cégünket (Gasztro Net Kft.), a jelen tájékoztatóban megadott, illetve a Honlapon elhelyezett e-mail elérhetőségeken, valamint a Kapcsolat menüpontban található kapcsolati űrlap igénybevételével, akkor a kapcsolati űrlapon megadott adatok felhasználásával a rendszer e-mailt generál részünkre, melynek adatai az „Adatkezelő adatbázisba” kerül továbbításra. A Gasztro Net Kft. minden hozzá beérkezett e-mailt a küldő nevével, e-mail címével, a küldés dátumával és időpontjával és más, az üzenetben megadott egyéb Személyes adatokkal együtt a Szolgáltatás érdekében eltárol addig, ameddig az érintett nem kéri ezeknek az adatokoknak a törlését.

REGISZTRÁCIÓ:

A Gasztro Net Kft. által üzemeltetett honlapon (www.uvegfoliak.hu) bizonyos szolgáltatások eléréséhez regisztráció szükséges. A honlapon a regisztráló Felhasználók adatai, a Felhasználók saját fiókjába (Fiókom menüpont), illetve a Gasztro Net Kft. által kezelt Adatkezelő adatbázisába kerülnek. A Fiókom menüpont alatt megadott adatokkal lehet belépni a Honlap regisztrált felhasználók számára is elérhető felületeire, és itt van mód a belépési jelszó megváltoztatására is.

Elfelejtett jelszó: amennyiben a felhasználó elfelejti jelszavát, úgy e-mail címének vagy felhasználói nevének megadásával kérhet új jelszót a Fiókom menüpont alatt.

HOZZÁSZOLÁS / ÉRTÉKELÉS:

A Gasztro Net Kft. által üzemeltetett honlapon lehetőségük van a Felhasználóknak, hogy a cikkeket véleményezzék és a termékeket értékeljék a nevük/felhasználónevük és az e-mail címük megadása mellett.

Cookie tájékoztató:

2015. október 1-től módosult az Adatvédelmi törvény, személyes adatok védelmével kapcsolatos több rendelkezése. Az EU-s jogszabályokhoz igazodva a hazai honlapokon is kötelező a látogató beleegyezését kérni, ha honlapunk cookie-kat (sütiket) helyez el a látogató gépén.

Az Adatkezelés jogszerűségéhez alapvetően az érintett hozzájárulása szükséges, és a hozzájárulás csak akkor érvényes, ha az megfelelő, részletes tájékoztatáson alapul. Ezért szükséges a honlapokon az Adatvédelmi tájékoztató.

Mik azok a cookie-k?

A cookie (süti) egy kisméretű, szöveges fájl, amit a böngésző program egy-egy Honlap kérésére a Felhasználó számítógépén eltárol. A honlapok ezekben a sütiknek nevezett fájlokban tárolják az ideiglenes, de számukra fontos információkat, például: a látogató beállításait, ugyan is ezek segítségével azonosítják őket, figyelik meg böngészési szokásaikat, és nyomon követik azt is, ha egy adott honlapot korábban meglátogatott már a Felhasználó.

A sütiknek köszönhetjük azt, ha a böngészőnkben a kezdőoldalak mindig a megszokott módon jelennek meg; és azt is, hogy nem kell újra és újra belépnünk az UvegFoliak.hu webshopba, a Facebook-ra, vagy a Gmail-be (mert a honlap a süti által megjegyzi, hogy korábban már bejelentkeztünk); de azt is, ha egy Webáruházban a termékeket a kosárba tettük, mivel az akkor is ott marad, ha vásárlás közben elnavigálunk a honlapról és csak később látogatunk újra vissza.

Cookie-k használata a honlapon:

Bizonyos cookie-k használatára a mi honlapunknak is szüksége van, legfőképp akkor, amikor Ön bejelentkezik a honlapunkra. A cookie-k használatának tiltása esetén ez és hasonló, cookie kezelésére épülő funkciók nem fognak működni.

Amennyiben Ön a böngészőjében a cookie-k fogadását engedélyezte, ezt az általunk küldött cookie-k használatára vonatkozó hozzájárulásnak is tekintjük. Amennyiben Ön nem szeretne ehhez hozzájárulni, tiltsa le a cookie-k használatát a böngészőjében.

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy mivel a sütik célja honlapunk használhatóságának és folyamatainak megkönnyítése vagy lehetővé tétele, a cookie-k alkalmazásának megakadályozása vagy törlése által előfordulhat, hogy Felhasználóink nem lesznek képesek honlapunk funkcióinak teljes körű használatára, illetve hogy a Honlap a tervezettől eltérően fog működni böngészőjében.

A cookie-k kezelése a böngészőben:

A sütiket a böngésző tárolja és küldi vissza a honlap számára, amíg Ön az adott honlapon böngészik. A cookie-k fogadására vonatkozó engedélyeket és tiltásokat a böngészője beállításainál változtathatja meg.

Egyes böngészőkben webhelyenként állíthatók be szabályok a cookie-k kezeléséhez, így adatainak használatát pontosabban szabályozhatja. Ez azt jelenti, hogy letilthatja és törölheti a cookie-kat az összes webhelyről, kivéve azokat, amelyekben megbízik.

Léteznek olyan cookie-k, melyek a böngésző bezárásakor automatikusan törlődnek, illetve olyanok is, melyek minden esetben meghívásra kerülnek, amikor Ön újra megnyitja ugyanazt a honlapot, amely korábban már elhelyezte az Ön böngészőjébe a sütit.

Ha többet szeretne megtudni a böngésző beállításainak módosításáról, nézze át a böngésző utasításait vagy súgóját.

Cookie és biztonság:

A sütiktől nem kell tartania, semmilyen biztonsági kockázatot nem rejt a használatuk, sőt nagyon is hasznosak! Csupán arra valók, hogy könnyebbé tegyék a Felhasználó számára az internetezést! Nélkülük az internet használata sokkal nehézkesebb lenne!

ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS PANASZ:

Az érintett a jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat, – az adatkezelő székhelye szerint illetékes bíróság a Győri Törvényszék (cím: 9021 Győr, Szent István út 6.; telefonszám: +36 96 508 700; postacím: 9002 Győr, Pf. 11.) -, vagy panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (rövidítve: NAIH), melynek elérhetőségei lentebb tekinthetők meg:

 • Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
 • Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
 • Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5
 • Telefon: +36 1 391 1400
 • Fax: +36 1 391 1410
 • E-mail: ugyfelszolgalat @ naih.hu
 • Honlap: https://naih.hu

ADATKEZELŐ ADATAI, ELÉRHETŐSÉGEI:

Az adatkezelő adatai, illetve elérhetőségei a következők:

 • Cégnév: Gasztro Net Kft.
 • Székhely: 9023 Győr, Ifjúság krt. 8. 3. em. 1.
 • Levelezési cím: 9023 Győr, Ifjúság krt. 8. 3. em. 1.
 • Cégjegyzékszám: 08-09-015785
 • Kibocsátó cégbíróság: Győr-Moson-Sopron Megyei Bíróság mint Cégbíróság
 • Adószám: 14171341-2-08 (közösségi: HU14171341)
 • E-mail: info @ uvegfoliak.hu
 • Kapcsolattartó neve: Juhász Ákos
 • Kapcsolattartó telefonszáma: +36 30 8686 351
 • Honlap: UvegFoliak.hu

 
Győr, 2018. május 24.

Print Friendly, PDF & Email

Weboldalunkon cookie-kat használunk, melyek célja, hogy teljesebb szolgáltatást nyújtsunk látogatóink részére.

preloader