ÁSZF

Tartalom

Általános Szerződési Feltételek

HIVATKOZÓ JOGSZABÁLYOK

45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól:

„1. melléklet a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelethez (14 napos elállási jog)”

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1400045.KOR

2001. évi CVIII. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről:

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0100108.tv

151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet, az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról:

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0100108.tv

2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról:

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100112.tv

Az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendelete [GDPR] a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet):

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1600679.EUP

BEVEZETŐ

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) szabályozzák a Gasztro Net Kft. (székhely: 9023 Győr, Ifjúság krt. 8. 3. em. 1., cégjegyzékszám: 08-09-015785, adószám: 14171341-2-08) (a továbbiakban: Szolgáltató) üzemeltetésében működő UvegFoliak.hu által nyújtott szolgáltatások, az UvegFoliak.hu honlap használatának és felhasználásának, illetve a „Szolgáltató” és a „Megrendelő” között létrejött magyar nyelvű elektronikus szerződésnek a feltételeit, szabályait, a részes felek és a „Szolgáltató” jogaira és kötelezettségeire vonatkozó és alkalmazandó alapvető rendelkezéseket.

1. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

1.1. Szolgáltató: az a természetes vagy jogi személy (akár magán akár állami tulajdonú), aki vagy amely kereskedelmi, üzleti vagy szakmai tevékenységi körét érintő célból kínál árut vagy szolgáltatást, akkor is, ha helyette vagy a nevében más személy jár el. Például egyéni vállalkozó, vagy bármilyen cég a formájától függetlenül.

1.2. Felhasználó: az a regisztrált vagy nem regisztrált természetes személy, aki a honlap valamely szolgáltatását igénybe veszi.

1.3. Megrendelő: az a természetes vagy jogi személy (akár magán akár állami tulajdonú), aki a jelen ÁSZF feltételeit elfogadva, érvényes megrendelést ad le a Szolgáltató részére a 3. pontban leírtak alapján.

1.4. Szolgáltatás: a Megrendelő által igényelt és a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás, melyek az alábbiak lehetnek:

 • Internetes vásárlás
 • Személyes és céges adatok kezelése (a rendelés lebonyolításához)
 • Segítségnyújtás
 • Tanácsadás
 • Szállítás

1.5. Termék: a Megrendelő által igényelt áru, ami szükségletet elégít ki, és adásvétel tárgyává válhat.

1.6. Honlap: egy hiperhivatkozáson keresztül elérhető valamint egy webböngésző és egy internetes kapcsolódásra alkalmas eszköz által megjelenített webdokumentum.

1.7. Webáruház (webshop): egy hiperhivatkozáson keresztül elérhető valamint egy webböngésző és egy internetes kapcsolódásra alkalmas eszköz által megjelenített webdokumentum, amely képes az internetes vásárlás lebonyolítására.

1.8. Kedvezmény: a Szolgáltató által nyújtott és jelen ÁSZF alapján vállalt kedvezmény, amelynek megadása a Szolgáltató részéről történhet %-os formában, illetve magyar forint (HUF) megadásával.

1.9. Elektronikus szolgáltatási szerződés: olyan magyar nyelvű szerződés, amely oly módon jön létre, hogy a kereskedő vagy a kereskedő közvetítője egy honlapon vagy más elektronikus eszközön keresztül kínál megvételre valamilyen szolgáltatást és a fogyasztó az adott honlapon vagy egyéb elektronikus eszközön keresztül rendeli meg a szolgáltatást vagy szolgáltatásokat.

1.10. Elektronikus adásvételi szerződés: olyan magyar nyelvű szerződés, amely oly módon jön létre, hogy a kereskedő vagy a kereskedő közvetítője egy honlapon vagy más elektronikus eszközön keresztül kínál megvételre valamilyen szolgáltatást és a fogyasztó az adott honlapon vagy egyéb elektronikus eszközön keresztül rendeli meg a szolgáltatást vagy szolgáltatásokat. Ide tartozik az összes webáruházon keresztüli vásárlás, illetve ha valaki például mobil alkalmazást használ vásárlásra. Ha egy szerződésben áru és szolgáltatás megrendelése egyaránt történik, az is ebbe a kategóriába tartozik.

1.11. Adatkezelő: aki a Szolgáltatással összefüggésben tudomására jutott személyes vagy céges adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja.

2. KEDVEZMÉNY

2.1. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató nem köteles kedvezményt nyújtani a Megrendelő részére abban az esetben, ha korábban az „Elektronikus szolgáltatási szerződés” kapcsán már rögzítésre került a vételár.

3. A MEGRENDELÉS MENETE ÉS SZABÁLYA

3.1. A Termék és Szolgáltatás csak is kizárólag az UvegFoliak.hu internetes oldalon a Termékek menüpont vagy a Termék adatlapja alatt található „Kosárba rakom” gomb használatával és a vásárlási folyamat lezárásával az ÁSZF elfogadása mellett rendelhető meg.

3.2. A Megrendelő hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a Megrendelő személyes vagy céges adatait – csak is kizárólag a Szolgáltatás teljesítésének céljából – nyilvántartsa és kezelje.

3.3. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Termék és Szolgáltatás igénylése díjköteles (melyre az Szolgáltató időszakos vagy állandó kedvezményeket kínálhat), amely összeget a Megrendelő a 6. pontban meghatározott feltételek szerint fizethet meg.

3.4. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a megrendelés pontos menetét a Vásárlás menüpont tartalmazza.

3.5. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy amennyiben a csomagot a „nem vette át”, vagy „az átvételt megtagadta”, vagy a „nem rendelte”, vagy a „nincs pénze kifizetni” jelzéssel visszakapjuk, abban az esetben fenntartjuk a jogot arra, hogy az ezt követő rendelések feldolgozását megtagadjuk a Megrendelőtől.

4. A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE

4.1. A Szolgáltató és a Megrendelő közötti jogviszony érvényesen az UvegFoliak.hu honlapon található Pénztár menüpont alatt található számlázási és szállítási adatok kitöltésével, az ÁSZF és az Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat elfogadásával, valamint a „Megrendelés elküldése” gomb megnyomásával jön létre.

5. ELÁLLÁSI JOG

5.1. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy az igényelt Szolgáltatás a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló rendelet alá tartozik.

5.2. A Megrendelő tudomásul veszi, ha a terméket (üvegfóliát) nem csak kipróbálta (hozzáigazította a készülék kijelzőjéhez), hanem ezen felül fel is használta (a termékcsomagot megbontotta, a termékcsomag további tartalmát felbontotta vagy felhasználta, az üvegfólia védőrétegét eltávolította, illetve ha az üvegfóliát felhelyezte a készülékére), akkor a termék ebből fakadó értékcsökkenésért felelősséggel tartozik a vállalkozás felé.

A Szolgáltatót az értékcsökkenésből fakadó veszteségek az alábbiak szerint illeti meg:

 • a termékcsomagot megbontotta: a termék értékének 10%-a
 • a termékcsomagot megbontotta, a termékcsomag további tartalmát felbontotta vagy felhasználta: a termék értékének 20%-a
 • a termékcsomagot megbontotta, és az üvegfólia védőrétegét eltávolította: a termék értékének 60%-a
 • a termékcsomagot megbontotta, a termékcsomag további tartalmát felbontotta vagy felhasználta, és az üvegfólia védőrétegét eltávolította: a termék értékének 70%-a
 • a termékcsomagot megbontotta, az üvegfólia védőrétegét eltávolította, és az üvegfóliát felhelyezte a készülékére: a termék értékének 70%-a
 • a termékcsomagot megbontotta, a termékcsomag további tartalmát felbontotta vagy felhasználta, és az üvegfólia védőrétegét eltávolította, és az üvegfóliát felhelyezte a készülékére: a termék értékének 80%-a

5.3. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy elálláskor a termék Szolgáltató részére történő visszaküldésének közvetlen költségeit köteles viselni, ezért a terméket nem adhatja fel utánvétellel vagy portóval. Az utánvétellel vagy portóval feladott terméket cégünk nem veszi át! Ezen felül a Megrendelőt semmilyen más költség nem terheli.

5.4. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy elállás esetén a termék használatából adódó értékcsökkenést a Szolgáltató minden esetben levonja a visszatérített összegből.

5.5. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy az elállási szándékát telefonon és/vagy e-mailben is közölheti a Szolgáltató felé, illetve az elállási nyilatkozatot kitöltve postán keresztül is elküldheti a Szolgáltató részére.

5.6. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy az elállási jogával a termék átvételétől számítva 14 naptári (tehát nem munka) napig élhet, mely határidőbe a termék átvételének napja nem számít bele.

5.7. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy az elállás közlését követően 14 naptári (tehát nem munka) nap áll rendelkezésére, hogy a terméket saját költségén visszaküldje a Szolgáltató részére. Megjegyzés: nem kell megérkeznie a terméknek ezen időn belül, de “útra kell indítani” a küldeményt.

5.8. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató a termék árát mindaddig visszatarthatja, amíg a terméket kézhez nem kapta.

5.9. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatónak a termék megérkezését követően 14 nap áll rendelkezésére, hogy a termék árát az 5.2. pontban meghatározottak alapján visszatérítse.

5.10. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató határozza meg, az elállás után a terméknek hova kell visszaérkeznie.

5.11. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy kizárólag magánszemélyként élhet az elállási jogával. Cégként nincs lehetőség elállás gyakorlására.

5.12. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató a visszatérítést banki utalás formájában intézi.

6. FIZETÉSI FELTÉTELEK

6.1. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy az általa igényelt Terméket és Szolgáltatást egy összegben köteles megfizetni.

6.2. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy az általa igényelt Terméket és Szolgáltatást az alábbi módok valamelyikével fizetheti meg, amelyet az UvegFoliak.hu honlapon található Pénztár menüpont alatt juttathatja a Szolgáltató tudomására.

A fizetés történhet:

– Utánvétellel, amelynek során a Megrendelő készpénzben vagy bankkártyával fizet a termék átvételekor;
– Banki átutalással, amelynek során a Megrendelő a Szolgáltató Raiffeisen Bank Zrt. által vezetett 12096729-00346100-00100003 számú bankszámlájára köteles a megrendelt Termék és Szolgáltatás díját a rendelés leadásától számított 48 órán belül átutalni, melynek közlemény rovatában a megrendeléséről kapott e-mail visszaigazolásban szereplő rendelési azonosítót (mintapélda: Rendelés #12345) fel kell tüntetni;
– Bankkártya használatával, amelynek során a Megrendelő a Szolgáltató bankszámlájára köteles a megrendelt Termék és Szolgáltatás díját a rendelés leadásától számított 48 órán belül átutalni;
– Barion Tárca használatával, amelynek során a Megrendelő a Szolgáltató Barion számlájára köteles a megrendelt Termék és Szolgáltatás díját a rendelés leadásától számított 48 órán belül átutalni.

6.3. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy banki átutalással történő fizetés esetén a Szolgáltató csak a megrendelés értékének kiegyenlítését követően kezdi meg a megrendelés feldolgozását.

6.4. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a ki nem fizetett megrendelés 48 óra után automatikusan visszamondásra és törlésre kerül.

7. FELELŐSSÉG KIZÁRÁSA

7.1. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy egy esetleges készülék sérülés esetén, sem az üvegfólia gyártója, forgalmazója, sem a Szolgáltató nem vállal garanciát arra vonatkozólag, hogy a készülék kijelzője biztosan nem sérül meg.

7.2. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy mérethibás üvegfólia felrakása esetén, sem az üvegfólia gyártója, forgalmazója, sem a Szolgáltató nem vállal felelőséget a garanciára vonatkozólag.

7.3. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató semmilyen formában nem tehető felelőssé a honlap hálózati, tárhely vagy egyéb technikai hibájából eredő üzemszünetéért.

7.4. A Szolgáltató az általa nyújtott szolgáltatás keretén belül mindig maximálisan a Megrendelő érdekeit figyelembe véve cselekszik, ám az esetleges hálózati vagy direkt támadásokkal szemben, illetve a honlap sebezhetőségével kapcsolatban 100%-os védelmet nem garantál.

7.5. A Szolgáltató nem vállal felelősséget semmilyen közvetett vagy közvetlen kárért (például: adatvesztés, üzleti haszon elmaradása, üzleti tevékenység félbeszakadása, egyéb anyagi veszteségek), amely a Szolgáltatás használatából vagy esetleges gátolt működéséből ered.

7.6. A Szolgáltató nem tehető felelőssé az alábbiakban felsorolt közvetlen vagy következményes károkért, illetve eseményekért:

 • A Megrendelő szerverén vagy személyi számítógépén tárolt adatok sérülése vagy elvesztése kapcsán;
 • E-mail továbbítás közben történő adatvesztés kapcsán;
 • Az internetes hálózat vagy egyéb kommunikációs vonalak hibája kapcsán;
 • Bármely program nem megfelelő működése, ill. bármilyen programhiba, abnormális esemény vagy technikai hiba következményei kapcsán;
 • A Felhasználó által a Szolgáltató honlapjához vagy tárhelyéhez történő csatlakozás során bekövetkező esetleges károk keletkezéséért, és az illetéktelen behatolók által elkövetett visszaélések kapcsán keletkező károkért;
 • Vis maior esetén.

7.7. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a termékek mellett feltüntettet ár minden esetben az ÁFA összegével növelt bruttó ár.

7.8. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Webáruházban feltüntetett árak visszavonásig vagy megváltoztatásig érvényesek.

7.9. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Webáruház felületén szereplő termékképek és készlet-információk tájékoztató jellegűek és a valóságtól eltérhetnek.

7.10. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a raktárkészlet gyors változásai miatt előfordulhat, hogy egyes Termékek annak ellenére „Készleten” lévőként szerepelnek, hogy valójában nincsenek raktáron. Az ilyen tévedésekért a Szolgáltató felelősséget nem vállal, a hiba felismerését követően tájékoztatja a Megrendelőt.

7.11. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Honlapra, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a Termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő árára, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron értékesíteni, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében a Megrendelő elállhat vásárlási szándékától.

7.12. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató a rendelés teljesítését megtagadhatja, ha a rendelés során a Megrendelő részéről hibás adatok (pl.: rossz telefonszám) kerültek megadásra, illetve abban az esetben is, ha a Megrendelő korábbi rendelését a Szolgáltató a „nem vette át”, vagy „az átvételt megtagadta”, vagy a „nem rendelte”, vagy a „nincs pénze kifizetni” jelzéssel visszakapta a Megrendelőtől.

8. SZOLGÁLTATÓ KÖTELEZETTSÉGEI

8.1. A Szolgáltató vállalja, hogy a Megrendelő által a rendelés adatainak kitöltése és az érvényes rendelés leadását követően a Szolgáltatás teljesítését megkezdi.

8.2. A Szolgáltató vállalja, hogy a Megrendelő által megrendelt Terméket és Szolgáltatást teljesíti a 6.2. pontban leírt fizetési feltételek függvényében.

9. GARANCIA

9.1. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet értelmezése szerint a 10.000 Ft eladási ár alatt nincs kötelező jótállás (garancia).

9.2. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet értelmezésén kívül a Szolgáltató 6 hónap garanciát vállal az általa értékesített termékekre, de csak abban az esetben, ha az üvegfólia védőrétege még nem lett eltávolítva, és/vagy a termékcsomagban található kiegészítők (pl.: törlőkendő) sem lettek felbontva, illetve felhasználva.

10. SZÁLLÍTÁS

10.1. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy az általa megrendelt Termék és Szolgáltatás csak a rendelés értékének teljes kifizetését követően kerül átadásra.

10.2. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy az alábbi kiszállítási díjak kerülnek felszámításra:

 • Házhozszállítás (MPL): 990 Ft
 • PostaPont (Posta, PostaPont, Posta Csomagautomata): 990 Ft

10.3. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a rendeléshez tartozó kiszállításon felül keletkező (pl.: nem a Szolgáltató hibájából eredő termékcsere) szállítás díja: 990 Ft (Házhozszállítás esetén) | 990 Ft (PostaPont esetén).

10.4. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy az alábbi kiszállítási módok közül választhat:

 • Házhozszállítás (MPL Futárszolgálattal belföldre bárhová)
 • Postára (több mint 2700 postára országosan)
 • PostaPontra (MOL töltőállomásra, Media Markt-ba, Lidl és Coop valamint Penny üzletbe országosan)
 • Posta Csomagautomatába (több mint 500 automatába országosan)

10.5. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a házhozszállítást vagy az átvevőhelyre (Posta, PostaPont, Posta Csomagautomata) történő kiszállítást, üzleti partnerünk a Magyar Posta, illetve annak logisztikai részlege az MPL végzi, amelynek adatai és elérhetőségei a következők:

 • Név: MPL Futárszolgálat
 • Ügyfélszolgálat telefonos elérhetősége: +36 1 767 8282
 • Ügyfélszolgálati időszak: hétfőtől szerdáig és pénteken 08:00-17:00 óráig; csütörtökön 08:00-20:00 óráig
 • Ügyfélszolgálat email elérhetősége: ugyfelszolgalat@posta.hu
 • Levélcím: Magyar Posta Zrt. Ügyfélszolgálati Igazgatóság; 3512 Miskolc
 • Fax: +36 46 320 136

10.6. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a megrendelt terméket csak egyszer áll módunkban kiküldeni. Amennyiben a csomagot a „nem vette át”, vagy „az átvételt megtagadta”, vagy a „nem rendelte”, vagy a „nincs pénze kifizetni” jelzéssel visszakapjuk, abban az esetben fenntartjuk a jogot arra, hogy az ezt követő csomagok kiszállítását megvonjuk a Megrendelőtől.

11. SZERZŐI JOG

11.1. Az UvegFoliak.hu honlapunk és a szolgáltatásaink bemutatására illetve értékesítésére szolgáló oldalaink, beleértve a letölthető dokumentumokkal, valamint a grafikákkal és a cégarculat elemeivel (pl.: logó, favicon), mind a szerzői jog oltalma alatt állnak.

11.2. Megrendelőink és Felhasználóink hozzászólásaiból és levelezéseiből származó szövegrészleteket – ha ezzel egyéni érdekeket és jogokat nem sértünk – jogunk van előzetes engedélykérés nélkül honlapunkon és egyéb dokumentumokban felhasználni (pl. Megrendelői vélemények során). Ennek legfőbb célja az, hogy minél hitelesebb tájékoztatást nyújtsunk Megrendelőink és honlapunk Felhasználói részére. Az érintett személy ilyen esetekben is kérheti a kilétére utaló adatoknak, például a nevének vagy a honlapjára mutató hivatkozásnak a törlését.

12. PANASZKEZELÉS

12.1. A Megrendelő panasszal élhet a Szolgáltató felé. A panaszt a Szolgáltató felé csak írásban (levelezési cím: Gasztro Net Kft.; 9023 Győr, Ifjúság krt. 8. 3. em. 1.), ajánlott, tértivevényes postai küldemény formájában, illetve elektronikus módon, e-mail útján lehet megtenni. A Megrendelő kizárólag a Szolgáltató által megadott elektronikus levélcímét használhatja az elektronikus kapcsolattartásra.

12.2. A Szolgáltató és a Megrendelő amennyiben nem tud megegyezni, akkor a Megrendelő Békéltető Testülethez is fordulhat. A Szolgáltató székhelye szerinti Győr-Moson-Sopron megyei Békéltető Testület elérhetőségei a következők:

12.3. A Megrendelő a panaszát benyújthatja az Európai Bizottság által fejlesztett és üzemeltetett online vitarendezési platformon keresztül is, melynek internetes elérhetőségei a következők:

– online nemzeti vitarendezési platfom magyarországi elérhetőségei

 • Testület: BKIK (Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara)
 • Cím: 1016 Budapest, Krisztina körút 99.
 • Telefonszám: +36 1 488 2033
 • E-mail cím: onlinevita@bkik.hu

13. ADATKEZELÉS

13.1. Az Adatkezelőnek csak abban az esetben kell bejelentkezni az adatvédelmi nyilvántartásba, ha nem esik az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (továbbiakban: Infotv.) meghatározott kivételek hatálya alá.

13.2. Webáruház üzemeltetése céljából történő adatkezelés kapcsán nem kell kérelmezni az adatvédelmi nyilvántartásba vételt, ha az adatkezelés pusztán a termék megvásárlásához szorosan kapcsolódva jelenik meg – például számlázás, kézbesítés, szállítás.

13.3. Az általunk gyakorolt adatkezelés lényege, hogy Megrendelőink és Felhasználóink személyes adatainak felhasználása az Adatvédelmi törvény hatályos rendelkezéseinek megfelelően történik. Bármely Megrendelőnek és Felhasználónak joga van lekérni, helyesbíteni vagy töröltetni az összes általa megadott személyes adatot.

13.4. A Szolgáltatás teljesítése kapcsán a Szolgáltató birtokába jutott személyes és üzleti adatok kezelése során a Szolgáltató adatfeldolgozó közreműködését nem veszi igénybe, és az adatkezelés során birtokába jutott adatokat harmadik félnek nem szolgáltatja ki.

13.5. Megrendelőink adatait csakis az ő tájékoztatásuk, az általuk igényelt információval való ellátásuk, valamint a megrendelés visszaigazolásával létrejött szerződés teljesítése, illetve a szerződésszerű eljárás tényének későbbi bizonyítása érdekében tároljuk.

13.6. Honlapunkon cookie-kat (sütiket) használunk, melyek célja, hogy teljesebb szolgáltatást nyújtsunk Felhasználóink részére. Honlapunk ezekben a sütiknek nevezett fájlokban tárolják az ideiglenes, de számukra fontos információkat, például: a Felhasználó beállításait, ugyan is ezek segítségével azonosítjuk őket, hogy honlapunkat korábban meglátogatták-e már. A sütik kezeléséről a Cookie kezelése, az adatkezelésről az Adatkezelés oldalunkon olvashat bővebben.

14. TERMÉKCSERE

14.1. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy termékcsere esetén, amennyiben a téves megrendelés a Megrendelő hibájából történt (például rossz készülék típushoz rendelte meg a terméket), akkor a termék Szolgáltató részére történő visszaküldésének, illetve az új termék kiszállításának közvetlen költségeit is köteles viselni.

14.2. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy termékcsere esetén, amennyiben a téves megrendelés a Megrendelő hibájából történt, akkor a terméket nem adhatja fel utánvétellel vagy portóval. Az utánvétellel vagy portóval feladott terméket cégünk nem veszi át!

14.3. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy termékcsere esetén, amennyiben a téves megrendelés a Megrendelő hibájából történt, a termék használatából adódó értékcsökkenést a Szolgáltató minden esetben levonja a termék összegéből.

14.4. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a termékcserét telefonon, postán vagy e-mailben, illetve a Kapcsolat menüpontban található űrlapon keresztül közölheti a Szolgáltató felé.

15. ÜGYINTÉZÉS / TÁJÉKOZTATÁS

15.1. A Szolgáltató eleget tesz visszaigazolási kötelezettségének és a beérkezett megrendeléstől számítva 48 órán belül elektronikus úton visszaigazolást küld a Megrendelő részére.

15.2. A Megrendelő a megrendelés érvényességét követően információ-, illetve segítségkérés céljából igénybe veheti a megrendelt szolgáltatásával foglalkozó munkatársnak a segítségét és tájékoztatását, akit minden nap 09-20 óra között a +36 30 8686 351-es mobilszámon, illetve az info @ uvegfoliak.hu e-mail címen érhet el.

15.3. A szolgáltatás teljesítésével foglalkozó munkatárs tevékenysége, feladata:

– Információszolgáltatás a Termék és Szolgáltatás használatáról, a Megrendelés jelenlegi állapotáról, és egyéb kérdésekről;
– Intézkedés és segítségnyújtás a megrendeléssel és szállítással, illetve egyéb szolgáltatással kapcsolatosan.

16. VEGYES RENDELKEZÉSEK

16.1. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a normál, a sík felületet védő üvegfóliák esetében előfordul, hogy az üvegfólia mérete jóval kisebb mint a kijelző mérete, amely nem termékhiba, hanem szándékos kialakítás a gyártó részéről. A további részletekről bővebben a GYIK oldalunkon olvashat.

16.2. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy bizonyos típusú üvegfóliák esetében, az üvegfólia alatt megjelenő szivárvány hatás (rainbow effect) az természetes jelenség, és nem termékhiba.

16.3. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy bizonyos típusú üvegfóliák esetében, az üvegfóliában látható kapacitív pontok (matrix dots) az érintésérzékenység növelését szolgálják, és nem termékhiba.

16.4. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató, bizonyos termékek esetében ellenőrzés céljából, a termék eredeti csomagolását felbontja, és azt “TERMÉK ELLENŐRIZVE!” szövegezésű matricával látja el.

16.5. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a webáruházban található termékképek csak illusztrációként funkciónálnak, azok bizonyos esetekben, nem mindig felelnek meg teljesen a valóságnak.

16.6. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató a webáruházból megrendelhető termékek/szolgáltatások vonatkozásában az árváltoztatás jogát fenntartja.

16.7. A Szolgáltató nem tartozik felelősséggel az ÁSZF megszegése vagy a Megrendelő tévedése, mulasztása, a Termék nem rendeltetésszerű használata vagy a Megrendelő szerződésszegése miatt a Megrendelőt ért károkért.

16.8. Technikai meghibásodás vagy valamilyen elháríthatatlan külső körülmény (vis maior) fennállása esetén a Szolgáltató szüneteltetheti a Szolgáltatást. Ilyen esetekben a Szolgáltató a honlapon vagy valamely más alkalmas módon tájékoztatást tesz közzé.

16.9. A jelen szerződésből eredő bármely jognyilatkozatot érvényesen csak írásban, ajánlott, tértivevényes postai küldemény formájában, illetve elektronikus módon, e-mail útján lehet megtenni. A Megrendelő kizárólag a Szolgáltató által megadott elektronikus levélcímét használhatja az elektronikus kapcsolattartásra.

16.10. A kapcsolattartás és a nyilatkozattétel fentebb leírt szabályait mindkét fél elfogadja és az így küldött küldeményeket, azok átvételekor, megérkezésekor kézbesítettnek tekinti.

16.11. A jelen szerződésből eredő bármely jogvitát az érdekeltek elsősorban egyeztetés, tárgyalás útján kötelesek rendezni.

16.12. A Szolgáltató az ÁSZF hatályos változatát a honlapon közzéteszi.

16.13. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a vonatkozó egyéb jogszabályok, továbbá az Adatkezelési Szabályzat és a Panaszkezelési Szabályzat rendelkezései irányadóak.

17. CÉGADATOK / ELÉRHETŐSÉGEK

17.1. A Szolgáltató cégének adatai, illetve elérhetőségei a következők:

 • Cégnév: Gasztro Net Kft.
 • Székhely: 9023 Győr, Ifjúság krt. 8. 3. em. 1.
 • Levelezési cím: 9023 Győr, Ifjúság krt. 8. 3. em. 1.
 • Cégjegyzékszám: 08-09-015785
 • Kibocsátó cégbíróság: Győr-Moson-Sopron Megyei Bíróság mint Cégbíróság
 • Adószám: 14171341-2-08 (közösségi: HU14171341)
 • Számlavezető: Raiffeisen Bank
 • Számlaszám: 12096729-00346100-00100003
 • E-mail: info @ uvegfoliak.hu
 • Kapcsolattartó neve: Juhász Ákos
 • Kapcsolattartó telefonszáma: +36 30 8686 351
 • Honlap: UvegFoliak.hu
 • Elektronikus szerződéskötés nyelve: magyar
 • Tárhely szolgáltató: 3 in 1 Hosting Bt. (2310 Szigetszentmiklós, Dévai u. 10/A)

 

Győr, 2023. március 22.

Print Friendly, PDF & Email

Weboldalunkon cookie-kat használunk, melyek célja, hogy teljesebb szolgáltatást nyújtsunk látogatóink részére.

preloader